Εφαρμογή στην τάξη» / Επιμορφωτικές δράσεις εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτωv

Posted: 17 Φεβρουαρίου 2011 by admin in σενάρια, ενημερωτικά
Ετικέτες: , , , , ,

Copy/paste από τον ιστοχώρο της επιμόρφωσης

«Εφαρμογή στην τάξη» / Επιμορφωτικές δράσεις εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων: Τα επιμορφωτικά προγράμματα Β’ επιπέδου συμπληρώνονται με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου μέσα στην τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η επιμορφωτική διαδικασία  υλοποιείται σε 2 σκέλη, με 1ο σκέλος τη διδασκαλία του επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος και 2ο σκέλος την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στην τάξη.
Τα δύο σκέλη εξελίσσονται χρονικά σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

– 1η φάση: μερική υλοποίηση του 1ου σκέλους, με τη διδασκαλία των μισών περίπου από τις 96 ώρες του επιμορφωτικού προγράμματος

– 2η  φάση: παράλληλη υλοποίηση του 1ου και του 2ου σκέλους, με διαστήματα διδασκαλίας των υπόλοιπων ωρών του επιμορφωτικού προγράμματος παράλληλα ή ανάμεικτα με δράσεις εφαρμογής στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην επιμόρφωση (δηλ. «παρεμβάσεις» υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, με τους μαθητές τους), συνοδευόμενες και από άλλες υποστηρικτικές δράσεις για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς (πχ. υποστηρικτικές συναντήσεις προετοιμασίας και αναστοχασμού των «παρεμβάσεων»), με «μέντορα» τον επιμορφωτή τους.

Έτσι, τα αποτελέσματα και οφέλη της επιμόρφωσης φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες – που είναι οι μαθητές – άμεσα και με μαζικό τρόπο.

Στις συχνές ερωτήσεις του ίδιου ιστοχώρου:

Ερώτημα

Πώς διεξάγεται και πού στοχεύει η «εφαρμογή στην τάξη»/ πρακτική άσκηση των επιμορφούμενων; Τι είναι οι «παρεμβάσεις» στην τάξη με χρήση ΤΠΕ, στο πλαίσιο της «εφαρμογής στην τάξη»; Πόσες «παρεμβάσεις» προβλέπονται για καθένα επιμορφούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης;

Απάντηση

Στόχος του έργου είναι οι δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις» να διεξάγονται με αυξανόμενο ρυθμό ώστε οι εκπαιδευτικοί να γίνονται όλο και πιο έμπειροι στην εκπόνηση, διαμόρφωση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων εργαλείων (πχ. εργαλεία γενικής χρήσης και σύγχρονα εργαλεία web 2.0, όπως blogs, wikis και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης).
Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταστεί δυνατή η συνέχιση των δράσεων αυτών και μετά το πέρας της επιμόρφωσης (απώτερος στόχος του έργου) με την αξιοποίηση ευρύτερων συνεργασιών στις κοινότητες μάθησης και πρακτικής που θα έχουν δημιουργήσει, μέσα από τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς του έργου.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του επιμορφωτή τους καλούνται να αξιοποιήσουν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία και χρήση των υποστηρικτικών δομών του έργου, τις κατά περίπτωση υποδομές που διατίθενται στις σχολικές τους μονάδες (πχ. σχολικά εργαστήρια, netbooks, data projectors), προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σενάρια ή μεμονωμένες δραστηριότητες με τους μαθητές τους, με χρήση ΤΠΕ (δράσεις εφαρμογής στην τάξη/ «παρεμβάσεις»).

Σύμφωνα με τους ειδικότερους στόχους του εγκεκριμένου ΤΔΕ, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει για κάθε μια από τις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη» του προγράμματος να προετοιμάζουν και να υλοποιούν, εν γένει, μια «παρέμβαση» με χρήση/ αξιοποίηση ΤΠΕ με τους μαθητές τους.
Η «παρέμβαση» μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν.
Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στην ένταξη των «παρεμβάσεων» στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. για την αντιμετώπιση ζητημάτων: εναρμόνισης με το πρόγραμμα σπουδών, διαθεσιμότητας σχολικού εργαστηρίου, κ.α.), αυτές είναι δυνατόν να μην κατανέμονται ισομερώς στις εβδομάδες της περιόδου «εφαρμογής στην τάξη».

Σημειώνεται ότι για την πρώτη επιμορφωτική περίοδο του έργου (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2010), λόγω ειδικών συνθηκών στο χρονοδιάγραμμα της επιμόρφωσης, η περίοδος εφαρμογής στην τάξη είχε διάρκεια 6 εβδομάδων και περιελάμβανε αντίστοιχο αριθμό «παρεμβάσεων» ενώ για τη δεύτερη επιμορφωτική περίοδο (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) η διάρκεια εφαρμογής στην τάξη θα είναι 10 εβδομάδων.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της «εφαρμογής στην τάξη» για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμο στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ.

Ερώτημα

Ποιες είναι οι τυπικές υποχρεώσεις επιμορφωτών – επιμορφούμενων σχετικά με το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της «εφαρμογής στην τάξη»;

Απάντηση

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιμόρφωσης, απαιτείται η συμπλήρωση και κατάθεση μιας σειράς εντύπων (φόρμες), τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και τον απολογισμό της επιμόρφωσης και του οργανικού τμήματος της επιμορφωτικής διαδικασίας, που είναι η «εφαρμογή στην τάξη».

Ειδικότερα απαιτείται:

Σε αρχικό στάδιο του προγράμματος:

1.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός) του προγράμματος, να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης (επιμορφωτικές συνεδρίες)». Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης, αναφορικά με τη «διαδρομή» που προβλέπεται να ακολουθηθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την κατανομή των ενοτήτων και του περιεχομένου αυτών στις συνεδρίες και στους επιμορφωτές του προγράμματος (αν είναι περισσότεροι του ενός).

2.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές (αν είναι περισσότεροι του ενός αυτοί που συμμετέχουν στην υποστήριξη της εφαρμογής στην τάξη) του προγράμματος να συντάσσουν/ συμπληρώνουν από κοινού «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη». Το έντυπο αυτό στοχεύει στην εκπόνηση και καταγραφή σχεδίου (πλάνου) για την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη/ πρακτικής άσκησης των επιμορφούμενων ενός προγράμματος και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με το προφίλ των επιμορφούμενων (πχ. βαθμίδα, τάξη, μάθημα, που διδάσκουν, διαθέσιμες υποδομές ΤΠΕ στο σχολείο τους), την οργάνωση και το περιεχόμενο των υποστηρικτικών συναντήσεων, καθώς και το συνοπτικό πλάνο του επιμορφωτή για την πρακτική άσκηση κάθε επιμορφούμενου. Το συνοπτικό πλάνο για κάθε επιμορφούμενο διαμορφώνεται μετά από συζήτηση και σε συνεργασία των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους (πχ. στο πλαίσιο της πρώτης υποστηρικτικής συνάντησης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και προκειμένου για την τεκμηρίωση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δράσεων «εφαρμογής στην τάξη» από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους:

3.  Κάθε επιμορφούμενος συντάσσει/ συμπληρώνει «Αναφορά επιμορφούμενου σχετικά με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη», και την καταθέτει μαζί με το υλικό του/των σεναρίων/ δραστηριοτήτων (πχ. σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, αρχεία εκπαιδευτικών λογισμικών) που ανάπτυξε/ προσάρμοσε και χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης. Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης του επιμορφούμενου (πχ. ημερομηνία, στοιχεία τάξης, εξοπλισμού εφαρμογής, λογισμικό/ εργαλεία που αξιοποιήθηκε, σχόλια κλπ για κάθε μια από τις «παρεμβάσεις»/ δράσεις εφαρμογής στην τάξη που πραγματοποίησε) και μαζί με το επισυναπτόμενο υλικό αξιολογείται και τεκμηριώνει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη».

4.  Ο επιμορφωτής ή οι επιμορφωτές του προγράμματος από κοινού, αν είναι περισσότεροι του ενός, συντάσσουν/ συμπληρώνουν «Συνολική Αναφορά επιμορφωτή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη». Η αναφορά περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος της επιμόρφωσης συνολικά και την υποστήριξη της «εφαρμογής στην τάξη» (επιμορφωτικές συνεδρίες και υποστηρικτικές συναντήσεις) από τον/τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος. Επίσης, περιλαμβάνει σύντομη αναφορά και στοιχεία αξιολόγησης της εμπλοκής των επιμορφούμενων στην εφαρμογή στην τάξη, από τον/τους επιμορφωτή/ές τους.

Η διάθεση, συμπλήρωση και κατάθεση/ υποβολή στο έργο, των παραπάνω εντύπων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του έργου, ενώ λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση και τις προθεσμίες κατάθεσης, θα ανακοινώνονται από τους φορείς υλοποίησης της Πράξης μέσω της Πύλης ενημέρωσης και συνεργασίας της Πράξης, στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr.

Ερώτημα

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»; Πώς σχετίζεται με την πιστοποίηση;

Απάντηση

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» αποτελεί μαζί με την παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων, προϋπόθεση της «επιτυχούς παρακολούθησης».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s